ME!

Witaj! Nazywam się Radek Ratajczak. Pochodzę z Bydgoszczy, miasta które kocham! Tutaj też, na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, ukończyłem Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki. Przez 10 lat zajmowałem się przedsiębiorczością akademicką. Przy czterech bydgoskich uczelniach wyższych stworzyłem prężnie działające Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Łącznie z ich pomocy skorzystało ponad 1000 osób, zakładając swoje firmy, stając się młodymi przedsiębiorcami, budującymi nowe marki i zatrudniającymi ludzi. Byłem również Dyrektorem Regionalnego Centrum Innowacyjności – Centrum Transferu Technologii przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, zajmując się współpracą nauki z biznesem.

W 2012 roku zostałem stażystą programu Top 500 Innovators, w ramach którego kilka miesięcy spędziłem na Uniwersytecie Stanforda, w środku Doliny Krzemowej, gdzie mogłem zobaczyć, jak rozwija się i jakie niesamowite możliwości, szczególnie młodym ludziom, daje najbardziej innowacyjny region świata. Tam też poznałem metodologię DESIGN THINKING, ucząc się jej od najlepszych metodologów i twórców tego sposobu tworzenia innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do ostatecznego użytkownika. Przygoda, jaką przeżyłem w Dolinie Krzemowej, absolutnie odmieniła moje patrzenie na otaczającą mnie rzeczywistość i dała nieograniczoną energię oraz inspirację, którą chcę przekazywać, promować i wdrażać w Polsce, kraju, który ma ogromny potencjał a który możemy obudzić podejmując inicjatywę od samego dołu.

Dziś, poprzez swoje doświadczenie, mógłbym powiedzieć, że jestem innowatorem, strategiem, osobą która potrafił łączyć ze sobą potencjalnie niepasujące rzeczy, aby stworzyć coś absolutnie niesamowitego. Pomagam swoim klientom, szukać nowych obszarów biznesowych, rozwijać ich przewagę konkurencyjną. Pracowałem z takimi markami jak: Play, Nokia, Sokołów, PGE oraz inne. Każda taka współpraca, to ciężka, ale bardzo satysfakcjonująca przygoda. Niemożliwe, jest możliwe, czasami, tylko potrzeba kogoś kto popatrzy na firmę z inne perspektywy. To zawsze działa!

Hello everyone! My name is Radek Ratajczak. I come from Bydgoszcz, the city I love! It is also here, at the University of Technology and Life Sciences, where I graduated from the Faculty of Telecommunications and Electrical Engineering. For ten years I was involved in academic entrepreneurship. I have created thriving Academic Business Incubators near the four universities in Bydgoszcz. More than 1000 people have benefited from their activity, establishing their own businesses, becoming young entrepreneurs, building new brands and employing people. I was also the Director of the Regional Innovation Center -  Technology Transfer Center at the University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, dealing with cooperation between science and business.

In 2012, I started an internship in Top 500 Innovators programme, where I spent several months at Stanford University, in the middle of the Silicon Valley, where I could see how it developes and what incredible opportunities, especially for young people, the most innovative region in the world gives. I have also learned the methodology of DESIGN THINKING, by learning from the best methodologists and creators of innovative solutions tailored to the ultimate user. The adventure I have experienced in the Silicon Valley has completely transformed my vision of reality around me and gave me the unlimited energy and inspiration to convey, promote and implement it in Poland, a country with great potential and which can be awoken by taking initiative from the bottom.

Today, thanks to my experience, I could say that I am an innovator, a strategist, a person who could combine seemingly mismatched things to create something absolutely incredible. I come with aid to my clients, by finding new business areas, developing their competitive advantage. I worked with brands like: Play, Nokia, Sokołów, PGE and others. Any cooperation of such is a hard, but an extremely satisfying adventure. Impossible becomes possible, sometimes, when someone just looks at the company from different perspectives. It always works!

Contact me!

Shopa Design Thinking Workspace

SHOPA to projekt, który najbardziej czerpie z moich kalifornijskich doświadczeń na Uniwersytecie Stanforda oraz miejsca nazywanego d.school. SHOPA projektuje produkty i usługi z wykorzystaniem genialnego narzędzia jakim jest design thinking.

Wraz z całym, niesamowitym zespołem, pod moim kierownictwem wspieramy firmy w kreowaniu nowych produktów, usług czy tworzeniu całej innowacyjnej kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach. Pomagamy wprowadzać, zmiany, na które czekają nie tylko klienci i odbiory usług, ale również pracownicy tych firm. Dajemy nową inspirację i siłę organizacjom, do zrobienia kolejnego kroku w rozwoju. Zawsze z dumą patrzymy na to, jak nasi klienci stają się jeszcze lepsi. To nasz wspólny sukces!
Zapraszam do współpracy!

SHOPA is a project that draws the most on my California experiences at Stanford University and the place called d.school. SHOPA designs products and services using a brilliant design thinking tool.

Together with an amazing team, under my leadership, we support companies in creating new products, services or creating an entire innovative organizational culture in companies. We break fresh ground in companies that are not only for customers and service providers, but also for employees. We give new inspiration and strength to organizations, to take the next step in development. We are always proud to see how our customers become even better. It’s our common success!
Let us start cooperation together!

See shopa website!

Technology transfer

Others

Poza projektowaniem produktów i usług oraz tworzeniem innowacji, co jest moją pasją, zajmuję się również tematyką transferu technologii oraz współpracy nauki z biznesem. Tworzenie innowacyjnych strategii biznesowych i skalowanie biznesu to coś, co jest dla mnie najbardziej interesujące przy współpracy z klientami. Zawsze możesz na mnie liczyć jeśli chodzi o szkolenia dla różnych grup, czy prelekcje podczas konferencji. Mam za sobą wiele wystąpień publicznych, udział w panelach dyskusyjnych czy wystąpień medialnych. Potrzebujesz wsparcia? Po prostu skontaktuj się ze mną to nic nie kosztuje!

Apart from designing products and services or creating innovations, which is my big passion, I also deal with technology transfer as well as science and business collaboration. Creating innovative business strategies and business scaling is something that is the most fascinating while working with clients. You can always count on me in terms of training for different groups or lectures during the conference. I have been involved in many public speeches, panel discussions and media presentations. Need support? Just contact me for free!

Contact Me!